Kliknij po więcej produktów.
No products were found.

Regulamin

  -     Formularze

  -     Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.video-play.pl z siedzibą Video-Play ul. 3 Maja 8A, 84-200 Wejherowo (sprzedający) a kupującym oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do treści regulaminu powoduje, iż zamówienia klienta nie będą wiążące dla sprzedawcy. Po dokonaniu zamówienia w koszyku sklepu automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia.

 

 1. Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego wobec sprzedawcy oferty kupna zamawianych towarów.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. obejmują wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT), przy czym tak podana cena ma charakter wiążący do momentu do którego jest ona widoczna on-line na stronach internetowych sklepu, a do chwili zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia cena ta może być w każdym czasie zmieniona. Cena wiążąca dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia.
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu. Końcowy koszt transportu zależy od wartości zamówienia, sposobu jego realizacji i sposobu płatności.
 5. Na wszystkie zamówione w sklepie towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W przypadku, gdy kupujący będący osoba fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego (np. z podaniem nazwy/firmy) - domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na kupującego jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
 6. W przypadku stwierdzenia przez kupującego braku oryginalnego dowodu zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT) po otrzymaniu zakupionego towaru. Kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego (firmę Video-Play) o tym fakcie do 2-dni roboczych od otrzymania przesyłki. W celu wyjaśnienia, sprawdzenia wydruku z kasy fiskalnej i wystawienia duplikatu dowodu zakupu. W późniejszym terminie sprzedający nie przyjmujemy żadnych reklamacji z powodu braku oryginalnego dowodu zakupu, a fakt ten uznaje się za zagubienie oryginalnego dowodu zakupu przez kupującego.
 7. Potwierdzanie zamówienia następuje w ciągu 24 godzin (przypadających na dni robocze, tj.godzin przypadających pomiędzy 11-19 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili jego złożenia. Zamówienie traktuje się jako złożone pod warunkiem i skuteczne dopiero z momentem otrzymania przez sprzedającego od kupującego potwierdzenia złożonego zamówienia i z tym momentem umowa sprzedaży jest wiążąca dla stron.
 8. Zamówienia złożone po godz. 19 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 9. Kupujący w formularzu zamówienia jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia oraz pełnego adresu w celu realizacji zamówienia.
 10. Zamówienia, które nie będą potwierdzone do 7 dni od daty złożenia zamówienia będą anulowane.
 11. Sprzedający nie rozpatruje i nie realizuje źle złożonych zamówień, lub zamówień od klientów którzy nie podali swoich pełnych danych.
 12. Do momentu przekazania przez sprzedawce paczki firmie kurierskiej lub poczcie polskiej kupujący ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia niezbędny jest kontakt pod numerem telefonu 058 672 93 17 kom. 500 055 782.
 13. Większość towarów dostępna jest od ręki (znajduje się w magazynie sprzedającego) i termin realizacji zamówień na nie wynosi do 2 dni roboczych. Niektóre artykuły są na zamówienie, w tym przypadku termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. Nie przekracza on jednak 2 tygodni.
 14. Towary są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Przesyłki dostarczane są jedynie w dni robocze. 
 15. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 16. Zamówione towary kupujący może też odebrać osobiście w siedzibie firmy sprzedającego po zaznaczeniu takiej formy przy składaniu zamówienia.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 18. Kupujący dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie do sprzedawcy, ale przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta. Wzór przedmiotowego oświadczenia: Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), odstępuje od Umowy zawartej w dn. ....... 200...r. z Video-Play z siedzibą w 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 8A.
 19. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument (kupujący) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawce przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się wstanie niezmienionym, jest kompletny, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany wraz z instrukcją i akcesoriami, ani nie został w żaden inny sposób uszkodzony. Zwracany towar kupujący zobowiązany jest bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopie faktury VAT i odesłać na swój koszt na adres sklepu (sprzedający). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Przesyłki wysłane na koszt sprzedającego nie będę przyjmowane, lecz zwracane do nadawcy.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły oferowany przez Sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów. Konsument, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.
 20. Sprzedający po otrzymaniu sprawnego, kompletnego i w takiej samej postaci sprzętu zwraca kupującemu za zakupiony towar w formie przelewu na konto kupującego, dlatego przy oświadczeniu o odstąpieniu od umowy kupujący zobowiązany jest również wskazać numer konta i dane potrzebne do dokonania przelewu na które nastąpi zwrot zapłaconej przez kupującego ceny towaru. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany na wskazane konto w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru.
 21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
  wypadkach:
  a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów
  komputerowych, gier komputerowych i gier na wszystkie konsole telewizyjne po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
  zamówieniu lub ściśle związanych z jego osoba,
  c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 22. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 23. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 24. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Video-Play. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 25. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.
 26. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz
  klienta będącego osobą fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):
  a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;
  b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umowa jedynie w
  przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu;
  termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,
  c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy, albo do
  żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy) jeżeli przed upływem dwóch
  miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,
  d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć. 
 27. Towary oferowane w sklepie sprzedawcy mogą być objęte zewnętrzną gwarancja door to door producenta lub importera i dystrybutora. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonują wyłącznie autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
 28. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.video-play.pl objęte są gwarancjami producentów.
 29. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy wraz z
  oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem (okablowanie, sterowniki). Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, e-mailem) do przesyłki zawierającej reklamowany towar kupujący musi dołączyć kopie dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na koszt kupującego na adres sklepu.
 30. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie
  doprowadzenia go do stanu zgodnego z umowa przez nieodpłatna naprawę, albo wymiany na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie
  nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umowa oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny).
 31. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawce reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamacje i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawce reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawce sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 32. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia
  nieistnienia wady lub niezgodności towaru z umową, albo w przypadku uszkodzenia lub
  pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawce przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie zniszczony.
 33. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie podanie tych
  danych jest niezbędne dla dokonania przez klienta zakupów w sklepie. Dokonując rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawce danych osobowych klienta, w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania przez sprzedawce zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), jak również dla celów marketingowych i reklamowych (w tym dla przesyłania ofert handlowych).
 34. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. - tekst jednolity) zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcie z naszej bazy.
 35. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego www.video-play.pl w związku z zakupami jest firma Video-Play Kobra ul. 3 Maja 8A, 84-200 Wejherowo. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 36. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
  powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu cywilnego. 
Życzymy tylko udanych zakupów!
Zapraszamy również do sklepu osobiście
Video-Play 
ul. 3 Maja 8A 
84 -200 Wejherowo  

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj